• Forwarding & Shipping
 • Warehousing & Distribution
 • Breakbulk Terminals

privacy verklaring

PRIVACY POLICY WEBSITE                                                                                  

d.d. 17-08-2018

Dit is de Privacy Policy van Broekman Logistics, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Broekman Group BV onder nummer 24099628 gevestigd te Waalhaven Z.Z. 21, 3089 JH Rotterdam, en haar dochterondernemingen (hierna te noemen “Broekman Logistics”, "wij," "ons" of "onze"),

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.broekmanlogistics.com (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving die daaraan nadere invulling geeft.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website ("Gebruikers").

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens als u ons die verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult:

 1. Naam;
 2. Bedrijfsnaam;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Communicatie tussen Broekman Logistics en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).

Daarnaast stemt u, door gebruik te maken van onze website, ermee in dat wij de volgende gegevens verzamelen.

Logfile informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, uw locatiegegevens indien u deze deelt, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Wij verzamelen niet standaard IP-adressen en gebruiken deze niet om u als persoon te identificeren. Wij zullen de niet-identificeerbare gegevens niet vergelijken met andere, ons beschikbare, gegevens om uw identiteit vast te stellen.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden is door uw computer of andere apparaten naar onze Website. Dit gaat over de webpagina’s die u bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze website waarvan u gebruik maakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij kunnen u persoonlijk op geen enkele wijze identificeren. U kunt deze cookies gemakkelijk van uw computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u niet automatisch cookies wilt toestaan. Google Analytics installeert een permanente cookie op uw web browser, maar kan u persoonlijk niet identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren voor uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Andere diensten (zie onderstaand) waar wij van gebruik maken verzamelen gegevens omtrent het gedrag van bezoekers van onze website. Deze informatie zijn niet aan een persoon te koppelen en geven ons uitsluitend inzicht in de kwaliteit van onze website en onze diensten. Deze informatie gebruiken wij om onze website en services te optimaliseren.

Google Analytics: Analyseert uw bezoek aan onze website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze aan een persoon te koppelen zijn;

Hotjar: Analyseert uw bezoek aan onze website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze aan een persoon te koppelen zijn;

LeadForensics: Analyseert uw bezoek aan onze website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze aan een persoon te koppelen zijn;

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website en services;
 2. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
 3. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 4. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;
 5. Aanpassen, optimaliseren en doelgericht aanbieden van informatie op basis van bezoekersprofielen en bedrijfscategorien
 6. Het aangaan van contact ten behoeve van (potentiele) klantrelaties

Communicatie

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door contact met ons op te nemen via marketing@broekmanlogistics.com onder vermelding van “Afmelden voor promotiedoeleinden”.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Wel kunnen wij niet-identificeerbare gegevens, met het oog op ons gerechtvaardigd belang, delen met derden voor zover dit niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om gebruik te kunnen maken van de services van deze derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze derden en ons om verantwoord met deze gegevens om te gaan. Ook kunnen wij (persoons)gegevens die ons beschikbaar zijn delen omwille van een door een bevoegde overheidsinstantie gegeven bevel.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door derden zonder onze toestemming, door een inbreuk of wettelijke overtreding of misdrijf van ons worden gestolen/gekopieerd of anderzijds, onverminderd onze verantwoordelijkheid adequate maatregelen te nemen dit te voorkomen.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Broekman Logistics, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.
 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te verlenen tot ons beschikbare informatie en dit te bewaren en/of te delen (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Broekman Logistics heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Broekman Logistics kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Broekman Logistics. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Het gebruik van de website en de informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd is versleuteld met een SSL-certificaat. U herkent dit aan het slotje en de groene letters in de URL-balk.

Internationale overdraging

Verzamelde gegevens en statistieken kunnen door voornoemde derden worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Dit gaat over niet-identificeerbare gegevens.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Broekman Logistics persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor en verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie en gegevensbeleid.

Recht tot Inzage, wijziging, verzet en vergetelheid

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@broekmanlogistics.com onder vemelding van “Verzoek m.b.t. persoonsgegevens”. Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, dat wil zeggen de Autoriteit Persoonsgegevens.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid.

Informatie uit het buitenland

Wetgeving in het buitenland kan afwijken van de Nederlandse wetgeving omtrent gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in de gehele Europese Unie van toepassing is, is niet concreet over alle privacy-gerelateerde zaken. Wetgeving en jurisprudentie per land kan verschillen, bijvoorbeeld voor wat betreft wie minderjarige is. Op het gebruik van onze website en onze services is Nederlandse wetgeving van toepassing. Het toetsen van het verzamelen en verwerken van gegevens zal ook altijd plaatsvinden aan de hand van Nederlands recht.

Wijzigingen

Broekman Logistics kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt dat deze Privacy Policy te allen tijde wordt ge-update teneinde te voldoen aan wetswijzigingen en andere vereisten en verplichtingen.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Broekman Logistics door een e-mail te sturen naar marketing@broekmanlogistics.com onder vermelding van “Vraag m.b.t. Privacy Policy”.